סגולה נפלאה לקרות אותה בערב פסח

העתקה מכתבי הקודש של המקובל רבינו שמשון מגיד מאוסטרופוליא הי"ד
וכתב שם שכל מי שמעיין בסוד הנפלא והנורא הזה על מכונו, אפילו פעם אחת בשנה,
ובפרט בערב פסח, מובטח לו שינצל באותה שנה מכל מכשול, וממיתה משונה, ושום
אדם לא ימשול בו, וכל אויביו יפלו תחתיו, והוא על במותימו ידרוך,

סגולה מיוחדת ואישית. לשמירה בכל עת וזמן. על פי רבותינו המקובלים. (מובא בבן איש חי דרשות לך לך)
שיצייר בליבו ובמוחו שילוב שמו ושמו של מלך העולם.